شیر هم که باشی جلوی جماعت گاو کم میاری


شیر هم که باشی جلوی جماعت گاو کم میاری
نمونه ای از وضعیت برخی از انسانهای بزرگ و روشنفکر در جامعه ی ما که در مقابل ملتی افراطی هیچ کاری نمیتوانند بکنند و عقب می نشینند...
/ 0 نظر / 14 بازدید